سلام

بعد از مدتها دوباره با یه داستان خدمتتونم و منتظر  شنیدن نظرات سازندتون

 

 

              ((من را زیبا نبین لطفا))


چادر مشکی رو جوری سفت زیر چونش گرفته بود که انگار الانه که باد با خودش ببردش.
-بیا بچتو بگیر!
نیمه صورتت از پشت سایه مادرت پیدا بود که داشتی مردی رو که توی کت و شلوارش قوز کرده بود ور نداز میکردی. وقتی از پشت سرش هلت داد بیرون درست روبه روی دست مردونه ای قرار گرفتی که چند لحظه بعد دست تو رو توی خودش داشت و تو تند پشت سرش کشیده میشدی . کوچه ها اونقدر تاریک بود که فکر کنی روی یه خط مستقیم سیاه پشت قدم های بزرگی که صدای گرومپ گروپش با صدای ضعیف پاهات مخلوط می شد حرکت میکنی و اگه پاهات رو کج بزاری ...
پاهات خوردن پشت هم و با سر افتادی زمین و سر زانوت از زیر دامنت خراش خورد
-حواست کجاست بچه؟
خم شد روی پات رو یکم با انگشتهاش این طرف اون طرف کرد.
-چیزی نیست میریم خونه میدم اقدس برات بشوردش .
لب پایینتو گذاشته بودی بین دندونهات و فشار میدادی . گریه کردن رو از سرت انداخته بودن فقط پشت قدم هاش می رفتی و سعی میکردی به روت نیاری که چقدر بازوت درد میگیره وقتی اینطوری میکشدش.
در خونه اقدس آبی بود و وقتی که دو سه باری کوبیده شد صدای خودش هم از داخل بلند شد.
-اومدم ،اومدم نزن
وقتی در باز شد اقدس رو دیدی که چادرش رو انداخته نیانداخته سرش کرده وهمین طور زل زده بهت
-این بچه چرا بغض کرده؟
-چیزیش نیست توراه خورد زمین
-خوب یکم یواش تر میومدی بچم کله پا نشه!
اقدس پشت شونت رو گرفت.
-تو نمیای؟
-نه باید برم جایی کار دارم.
در که بسته میشد تو داشتی با اقدس می رفتی طرف حوض آبی بزرگ وسط حیاط . نشوندت لبه حوض و دستش رو توی آب مشت کرد و پاشید روی پات. چشمات رو بستی و لبهات رو بین دندونهات گرفتی.
-بمیرم الهی عمه دردت اومد؟
سرت رو تکون دادی که  نه. پاهات رو شسته بود که بلندت کرد و دنبالش از پله ها میرفتی بالا که بشینی روی تخت چوبی گوشه ایوون . انگشتشو انداخت به موهای توی صورتت و زدشون کنار.
-قربون دختر خوشگلم برم من.
ویدفعه بلند شد و همین طور که چادرتوی دستش میکشید روی زمین .رفت طرف اتاق روبه روی حوض.وقتی برگشت پارچه گلداری رو توی دستاش گرفته بود که وقتی بلندت کرد و گرفتش جلوت فهمیدی پیرهنه.
-خوب اندازت که هست برو بپوشش ببینم
**************
لباسای تنم  رو  در آوردم انداختم گوشه اتاق با پا فشارش دادم گوشه گوشه اتاق ته ته گلوم رو آوردم روی زبونم و انداختم روی لباسا که بوی مامان رو میداد . وقتی بچه بوده حتما!
پیرهن گلداره رو پوشیدم و یه چرخ باهاش زدم. بعد دست بردم به موهای توی صورتم زدمشون کنار می خواستم ببینم چی توی چشمام هست که عمه زل میزنه توش و بعد هم لبهاش رو می خوره؟
-چی شد پس؟
وقتی برگشتم دیدمش ایستاده بود گوشه اتاق و زل زده بود به من. حتما داشت کارهامو اونجور که خودش میخواست توجیه میکرد. همیشه همون جا وای میساد و زل میزد به من. نه حرفی میزد نه کاری میکرد فقط وای میساد و نگام میکرد.
-کجا موندی عمه بدو دیگه دلم آب شد؟
از کنارش رد شدم و رفتم توی ایوون که عمه توش روی تخت نشسته بود و داشت لبهاشو میخورد.
-چقدرم بهت میاد ! یه چرخ برای عمه بزن ببینم.
تند چرخیدم اونقدری تند که دامنم بره بالا و عمه چشماش رو ریز کنه و بگه:
-خوب ،خوب بسه دختر !مگه میخوای برات حرف در بیارن ؟
-ها ، چیه اینجا دوست نداری منو نگاه کنی که پشتت رو کردی به من و نشستی روی ایوون تا هر جوری دوست داری منو توجیه کنی؟ تو که همیشه ناظر بودی تو که همیشه بودی ؟پس چی شد؟
صدای پاهای بابا که از توی کوچه بلند شد نشسته بودم روی تخت و پاهامو تکون می دادم. اونم هنوز پشتش به من بود و رو به در. عمه یه دفعه از کنارم جهید.
-باباته برم در رو باز کنم.
هنوزم قوز خودش رو داشت از راه که رسید مستقیم رفت طرف حوض و کلش رو تا گردن کرد توش. آب از مو فرفریاش میریخت روی یقه کتش وقتی میومد طرفم. دراز کشید رو تخت مو خیساش می کشید به پام دلم میخواست دست بندازم توشونو بکشمشون. تا ناله اش در بیاد.
-اینو کی برات گرفته؟
انگشتشو گوشه پیرهنه قلاب کرده بود و گوشش رو داده بود بالا.
من براش خریدم. دیدی چه بهش میاد؟
-تو پولت کجا بود آخه؟
-از روی پولهای باباش گرفتم. تازه اینم برای خودم گرفتم.
دست برد به زنجیری که تا الان انداخته بود زیر لباسش و کشیدش بیرون.
-پس بگو به هوای بچه کلوچه می خوری؟آخ بچه چه کار میکنی؟
موهاش رو ول کردم و دویدم وسط حیاط و دو پایی پریدم توی حوض
-چیه به چی نگاه میکنی ؟ از تو بیشتر از همه بدم میاد.
دست بردم توی حوض و ماهی قرمز رو از توش کشیدم بیرون و انداختم طرفش . ماهی دمش رو میکوبید زمین و میرفت بالا و با کله میومد زمین .اونم زل زده بود بهش.
- میبینی هیچ کاری نمیکنی ! فقط نگاه میکنی. حالا چطور میخوای اینو توجیه کنی ؟ چطور میخوای بگی من خوبم؟ چرا تو اصلا همیشه باید باشی؟
-عمه چکار میکنی ماهی رو؟ گناه داره.
 ماهی رو توی گودی دستش گرفت و آورد کنار پام ولش کرد و بعد دست برد پامو از کنار زخمم چنگول گرفت . دردم اومد خیلی زیاد!!!!!!!!!! اونقدر که اشک توی چشمام حلقه زد.
و اون نبود! برای اولین بار رفته بود و از هیچ جایی منو نگاه نمیکرد!
-بمیرم الهی عمه! دردت اومد؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!

                               ((پایان))


                با تشکر:میلاد کیا

ُ   

/ 5 نظر / 11 بازدید
neda

salam,salam kheili ghashang bud, rastesh az unyeki bishtar dustesh dashtam[لبخند]

سامان

اونی که تو واسم خوندی جالب تر بود. راستش خیلی شخصیت راوی و واضخ کردی.قرار نیست همه سر در بیارن. اما با این حال خوب بود

مریم طالبی

درود اهورایی باشی داستانتان را بازم با لذت خوندم ...................

سعید ربیعی

درود میلاد عزیز ... ممنون از داستانت و همینطور از تبریکی که برام رو وبلاگ انجمن گذاشتی. مرسی. [گل]

سامان

سلام میلاد عزیز. من بی صبرانه منتظر کارای جدیدتم. در ضمن من آخر همین هفته احتمالا میام اراک. می بینمت. تا بعد