بعد از مدتها با یه داستان

(((رد پای یک سایه)))
اتاق بوی نم گرفته بود بوی تیزی که میپیچید به بالش و مستقیم میرفت زیر دماغم چیزی بین چنگ زدن تشک و فشار دادن دندونهام تموم وجودمو گرفته بود چیزی بین لرزیدن و نلرزیدن  یه حس کرخت و نچسب که گیر کرده بود به چونم و با ریتم منظم دندونهامو رو میکوبید به هم و تاریکی که وایساده بود بالای سرم چیزی شبیه سایه ی زن ، سایه خم شد روی صورتم چشمهاشو میدیدم حرکت لبهاشو حس میکردم ولی نمیتونسستم تشخیص بدم انگار یه قسمتی از دیوار بود یا شایدم پنکه سقفی بود که داشت میچرخید. سایه از روی هیکلم بلند شد فشار دستهاشو رو حس کردم سنگین بود اونقدری که ناله ام در بیاد صدایی که حتی خودم رو هم  میترسوند و حتما سایه رو که نبود رفته بود یه جایی نزدیک  پنجره محو شده بود  نزدیک های مریم که به دیوار آویزوون مونده بود و میخندید دلم گرفت دلم می خواست بزنم زیر گریه دستهامو کشیدم روی تشکم  بین خیسی ها و نم دنبال چیزی میگشتم که بکشم روی صورتم . صورتم خیس شده بود نفهمیده بودم که کی!!
آب از روی صورتم میچکید مریم نشسته بود لبه حوض و زل زده بود به من پاهاشو یه جایی نزدیک ماهی قرمزه تکون میداد .
دیدی نتوونستی؟
آب صورتمو با کف دستم جم کردم و پاشیدم توی حوض
-خیلیم تونستم ، تو چی میدونی؟؟
مریم زبونشو در آورد پاهاشو از توی حوض آورد بیرون و دوید توی حیاط
-دختر دمپایی بپوش .
مامان پیرژامه بابا رو پهن کرده بود روی بند و داشت صافش میکرد
-تو هم بیا بیرون سرما می خوری ، اون گیر رو هم از توی سبد بد ه به من .
پامو از توی حوض در آوردم و گذاشتم رو موزاییک ، خیسی کف پام روی موزاییک خاکی موند .
-ای بمیری ،با این پات نری روی فرش برو پاتو بشور اون دمپایی صاحب مرده هم برای همین گذاشتن.
گیرها رو از توی سبد مشت کردم و دویدم طرفش که هنوزم داشت چپ چپ نگام میکرد و از دستم که گرفتشون دوباره به شیر آب اشاره کرد و گفت:
-پاهات
-بیا اینو بخور،داری می سوزی.
سایه بالای سرم بود ، یه چیز خنک داد دستم و زیر دستم را گرفت یه چیزی می زد به لبم .
-دهنت رو باز کن قرصه!!
میلرزیدم ،تخت هم میلرززید و اب حوض هم موج بر میداشت و یه صدایی شبیه آژیر از دور شنیده میشد و صدای مامان که داشت مریم رو میکشید طر ف زیر زمین
-مگه با تو نیستم؟ بدو دیگه.
بازم زمین لرزید به صدای گرومپ قبلش اومده بود و حالا داشت شیشه های خونه عصمت خانوم شر و شر همین طور میریختن ،کیف میکردم از صداش ،دوست داشتم کلمو ببرم بیرون و یه نگاهی بندازم اما مامان مچمو چنان سفت چسبیده بود که میدونستم دستشو برداره جای سفیدی انگشتاشو میتونم ببیبنم.
اتاق تاریک بود ،صدای سایه از طرف عکس مریم میومد یه جایی اونور اتاق یه صدای بم و ضعیف که انگار از توی دیوار بود یا شایدم از توی بالش
-بله ...خیلی بالاست.
-دادم ،دادم بهش . الان یه نیم ساعتی هست ولی...
بابا دوید توی حیاط ،لباساش خاکی بودویه رد گلی روی صورتش تا نزدیکی لبش دویده بود . زیر چونه منو گرفت و صورتمو بالا کشید یه جایی بین لب و گردنمو نگاه می کرد و با دست دیگش موهای مریم رو بیشتر میکشید تا نوازش کنه . صورت مریم تو هم رفته بود ولی صداش در نمیومد ،مامان بغض کرده بود و هنوز هم دست منو فشار می داد فرو رفتن ناخن هاش رو توی گوشت دستم حس میکردم.
سایه دستشو روی پیشونیم سر داد بعد یه چیز یخ رو گذاشت روی پاهام لرز میکشید توی ساقم و میپرید بالا و بعد قبل از این که دستامو بکشونم به شکمم جایی که همه سرما به اونجا منتهی میشد ساکت شد حالا داشت پاهامو با یه صدای شلپ شلپ میمالید.
مامان چمدون توی دستش بود دست مریم رو هم از زیر چادرش گرفته بود .
-من دارم میرم ،بزار مرتضی رو هم ببرم.
بابا دست سنگینش رو روی شونم گذاشته بود و با انگشتهاش روی گردنم ضرب میگرفت.
-ایجا خطرناکه مرد همش موشک رو سرمونه بزار این دوتا رو ببرم خونه خان دایی،اصلا خودتم اون مغازه بی صاحاب رو ببند و بیا جونت مهم تره یا مالت؟
بابا بلند شد دست مریم رو گرفت و کشید طرف خودش رو شو به طرف من کرد و گفت:
-اگه میخوای برو ولی این دوتا بچه جایی نمیرن پیش باباشون میمونن.
مامان ولو شد کف حیاط با پاش کوبید زیر ساکش و ناله کرد شونه بابا از همین الان خم تر از بابا بزرگ شده بود.
-تو فکر میکنی چرابابات نذاشت شما با مامانتون برید؟
چشمهام توی نور قرمز دوربین راه گرفته بود پاهام خواب رفته بود انگشتامو توی هم قفل کردم زیر گوش چپم میخوارید یه میل شدید داشتم که انگشتمو توی اون جوش چرکی فرو کنم.
روی صندلیش یکم جابه جا شد پاهاشو روی هم انداخت با انگشتش عینکش رو روی صورتش مرتب کرد کفشش حسابی واکس داشت یه چیزی قهوه ای تر از کت عمو محم...
-گوش میکنی مرتضی؟ میگم فکر میکنی اگه با مامانتون رفته بودید الان خواهرت زنده بود؟
نگاهم رو از روی نور قرمز چراغ گرفتم و زل زدم به گوشه عینکش که با حرکت انگشتش روی دماغش میرفت بالا بعد یواش سر میخورد و میرفت سر جایی که قبلا بود درست مثل یه سر سره که هی سر بخوری و...
-فکر میکنی تو مقصری که خواهرت زیر آوار مونده؟
-مریم نمرده.
دسته های مبل رو چنگ زدم یه جور گوشت چرمی که زیر ناخونهام با یه صدای جیر فرو میرفت انگار یکی زیپ کاپشنش رو بکشه بالا.
-اگه میخوای دیگه ادامه نمیدیم میزاریم برای یه وقت دیگه خوبه؟
-معلومه که من نمردم داداشی.
سایه دستش رو گرفته بود روی دستهام از روی مچ دستمو فشار میداد روی تخت انگار یه جوری میخواست منو توی خیسی ها و بوی تند تختم غرقم کنه صورتمو از بالشم جدا کردم دماغم رو تا جایی که می تونستم بالا بردم و با تمام وجود هوای اتاق رو کشیدم توی ریه هام .
نور از شکاف بین آجرها میومد تو، دماغم رو گرفته بودم بالا و سعی میکردم ریه هام رو از هوای بیرون پر کنم دست مریم هنوز توی دستم بود دیگه نمیلرزید خیلی سرد تر از وقتی شده بود که دستهاش رو گرفته بودم حالا داشتم غرق میشدم یه جایی بین خیسی ها و بوی تندی که از طرف مریم میومد. 
-فکر میکنی همون موقع بود که مریم؟؟
زل زدم توی چشمهاش
-باشه باشه ولی خودت بودی که گفتی دست مریم دیگه نمیلرزید .
سرم رو تکون میدم  دوباره میگم باید دوباره بگم هیچ چیز اینجا تموم نشده هیچ چیز.
نور از شکاف بین آجر ها میومد تو دماغم رو گرفته بودم بالا و سعی میکردم ریه هام رو از هوای  بیرون پر کنم که یه دفعه آجر ها با نظم خاصی ریختن پایین و رگه های نور صورتمو پوشوندن بوی شکوفه ها بینیم رو پر کرده بود و صدای مریم از پشت نوری که چشمهام رو میزد از توی هوایی که ریه هام رو پر کرده بود میومد که میگفت نگران نباش من اینجام و دست کوچیکش بود که درست کنار نور داخل شد انگشتهاش دور انگشتهام پیچید تکون نمیخوردن یکم سرد تر از قبل بودن ولی خوبیش این بود که دیگه نمیلرزیدن.
عینکش رو روی صورتش تنظیم کرد نگاهی به من انداخت آهی کشید و چند تا نفس عمیق کشید.
-نمیشه از واقعیت فرار کرد مرتضی جان.
سایه خم شد روی صورتم و لبهاش رو چسبوند به گونم لبهاش آتیش داشت.
-دیدی گفتم این آرومت میکنه!
پوست صورتم درست از جای لبهاش میسوخت . یه حس کرخت که انگار درست از کنار گونم میپاشید به فضای اتاق به سایه ای که حالا داشت کم کم شکل میگرفت شبیه همه عکسهای دیوار میشد شبیه مریم که همون طور آویزون مونده بود و میخندید  ،شبیه مامان که گوشه حیاط ناله میکرد شبیه همه دستهایی که روی شونم ضرب میگرفتن شبیه یه روپوش سفید، اصلا... اصلا... اصلا شبیه یه قرص میشد.
                                     ((پایان))
با تشکر میلاد کیا

/ 2 نظر / 16 بازدید
حدیثه

سلام. داستان خوبیه اما گذشته از همه خوبی ها همیشه داستان هایی که می نویسید من رو وارد یه فضای دور و قدیمی می کنه .نمی دونم چرا اما شما که زحمت می کشی و داستان می نویسی یه جوری بنویس که لذت خوندن داستانت با یه حسه خوب یا نیمه خوب همراه بشه.

سینا

سلام میلادجان خوبی وب توروگذاشتم تودوستان من آدرس وب من هم http://www.zendegibahar.parsiblog.com